Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie Srdcové zlyhávanie a zlyhanie je pomerne dosť zložitá otázka a už preto je nutné ju zjednodušiť. Dalo by sa o nej hovoriť celé hodiny, ale to k jej základnému pochopeniu nie je vôbec potrebné.

Srdcové zlyhávanie definícia


Srdcové zlyhanie je stav, keď srdce nie je z akéhokoľvek dôvodu schopné dodávať dostatok kyslíka a živín periférnym tkanivám.

Táto definícia nie je úplná, ale pre základné pochopenie postačuje veľmi dobre.

Podstata

Podstata srdcového zlyhania je neschopnosť srdca vykonávať svoju funkciu pumpy pumpujúcej tekutinu.

Povedzme si najprv niečo o tejto funkcii u zdravého srdca. Krv v našom tele prúdi v systéme dutých trubičiek, ktoré sa nazývajú cievy.

Pohyb tekutiny v tomto uzavretom systéme je daný srdcom, ktoré sa sťahuje a vypudzuje krv do obehu. Náš krvný obeh rozdeľujeme na tzv. veľký a malý.

Veľký obeh

Krv tečie týmto smerom: ľavá polovica srdca (ľavá predsieň -> ľavá komora) -> aorta -> menšie tepny -> drobné vlásočnice v tkanivách, kde prebieha výdaj kyslíka a živín tkanivám a príjem oxidu uhličitého a splodín metabolizmu do krvi -> malé žilky -> väčšie žily -> horná a dolná dutá žila -> pravá predsieň (tu krv vstupuje do malého obehu)

Malý obeh

Krv tečie týmto smerom: pravá polovica srdca (pravá predsieň -> pravá komora) -> postupne sa vetviace a zužujúce sa pľúcne tepny vedúce odkysličenú krv do pľúc -> pľúcne vlásočnice, kde dochádza k výdaju oxidu uhličitého do pľúc a kyslíka do krvi -> pľúcne žily vedúcej už okysličenú krv do ľavej predsiene (tu krv vstupuje do veľkého obehu)

Ako vidíme, tak obaja obehy sú vzájomne kontinuálne prepojené a množstvo krvi vypumpované ľavou komorou do veľkého obehu tak musí byť rovnaké ako množstvo krvi vypudené pravou komorou do obehu malého.

Vzhľadom na to, že veľký obeh je tvorený cievami celého tela a malý obeh „len“ cievami jedného orgánu (pľúca), musí ľavá komora pracovať proti omnoho väčšiemu odporu.

Má preto mohutnejšiu svalovinu a je schopná vytvárať pri svojom stlačení väčšie tlaky.

Srdcové zlyhávanie a jeho príčiny

Prečo pumpa zlyháva? Je tu veľké množstvo možných príčin, uvedieme len tie najklasickejšie.

1. Poškodenie svalu srdcovej pumpy

Sval je onen motor, ktorý poháňa srdcovú pumpu.

Keď je funkcia motora narušená, dôjde zákonite k zlyhávaniu pumpy. Príčiny poškodenia svaloviny sú nasledovné:

2. Poškodenie chlopní srdca pumpy

Len správne fungujúcie chlopne zaručia dobrú funkciu srdca. Činnosť všetkých 4 srdcových chlopní je precízne synchronizovaná s činnosťou srdca.

Chlopne sa v správnu chvíľu otvárajú a zatvárajú. Otvorené chlopne umožnia tok krvi správnym smerom (tj. do pľúc u malého obehu a do tela u veľkého obehu), zatvorené chlopne bráni spätnému toku krvi.

Ak sú chlopne zúžené, kladú veľký odpor toku krvi a srdce sa musí snažiť vytvoriť veľké tlaky, aby odpor zúženého miesta prekonalo.

Dochádza k tlakovému preťažovaniu srdca. To ho po čase vyčerpá, poškodí jeho štruktúru a srdce začne zlyhávať.

Možné príčiny zúžených chlopní sú:

Netesnosť chlopní spôsobí, že pri vylučovaní krvi sa časť krvi začne netesnou chlopňou vracať späť a dochádza k objemovému preťažovaniu srdca.

Možné príčiny netesnosti chlopní sú:

3. Vysoký krvný tlak vo veľkom obehu

Vysoký krvný tlak, je tlak, ktorý sa u lekára meria tonometrom. Zvýšený krvný tlak núti ľavú srdcovú komoru, aby vytváralo väčšie tlakovej sily k vypudzovanie krvi. Srdce je opäť tlakovo preťažené a to môže viesť po čase k jeho zlyhaniu.

4. Zvýšený tlak v pľúcnom obehu

Táto tzv. pľúcna hypertenzia povedie k tlakovému zaťažovaniu pravej polovice srdca, ktorá bude musieť pracovať proti vyššiemu odporu.

Tlak v pľúcnom riečisku sa môže zvyšovať dlhodobo (pri pomaly prebiehajúcom upchávaní pľúcnych tepienok u postupne vznikajúce pľúcnej embólie, pri zhoršujúcich sa pľúcnych ochoreniach, pri postupnom zlyhávaní ľavej polovice srdca a pri hromadení tekutiny pred pumpou, tj. v pľúcach) alebo náhle (pri masívnej pľúcnej embólii).

Pri náhlom zvýšení tlaku môže srdce zlyhať okamžite. Chronické zlyhávanie pravej polovice srdce na podklade pľúcnej hypertenzie vedie k vzniku pľúcneho srdca (cor pulmonale).

5. Poruchy srdcového rytmu

Za istých okolností môžu poruchy srdcového rytmu viesť k srdcovému zlyhaniu. Normálna rýchlosť srdcovej akcie je 60-90 za minútu.

Ak sa akcia srdca veľa spomalí (bradykardia), nebudú dodávky krvi tkanivám dostačovať. Ak sa však akcie srdca príliš zrýchli, bude sa srdce sťahovať tak rýchlo, že sa nestihne plniť.

Dôsledok to bude mať rovnaký ako príliš pomalá srdcová akcia. Príkladom arytmií s rýchlou srdcovou akciou je rýchla forma fibrilácie predsiení, flutter predsiení, AVRT, AVNRT, nebezpečná komorová tachykardia, apod.

6. Srdcové nádory

Toto je oproti ostatným extrémne vzácna príčina.

Hmota najčastejšieho srdcového nádoru, myxomu, môže narušiť tok krvi a spôsobiť prejavy srdcového zlyhávania.

Srdcové zlyhávanie a jeho prejavy

Prejavy srdcového zlyhania sú veľmi premenlivé a vyskytujú sa v rôznej ťarche podľa toho, ktorá časť srdca najmä zlyháva.

U obojstranne zlyhávajúceho srdca (pravá aj ľavá polovica) ich nájdeme viac-menej všetky. Ako prejavy logicky vymyslieť a zapamätať si ich?

Zoberme to z mechanického hľadiska. Máme pumpu, ktorá z nejakého dôvodu prestane fungovať, čo sa stane? 1. Tekutina nebude pumpovaná tam, kde je potreba.

U postupného zlyhávania prejavy tohto typu moc nevidíme, pretože srdce sa prispôsobuje a dodávky krvi udrží. Pri akútnom zlyhaní sa však tieto prejavy vyskytnúť môžu. 2. Tekutina sa bude hromadiť pred pumpou.

Príznaky tohto typu sa označujú ako srdcové hromadenie (de facto ide o opuchy) a sú oveľa častejšie. Sú typické pre chronické zlyhávanie jednotlivých srdcových oddielov.

Teraz využijeme vyššie uvedené 2 body na opis zlyhania pri jednotlivých srdcových oddielov.

Príznaky zlyhávania ľavej polovice srdca

Ad 1: Ľavá polovica srdce nie je schopná pumpovať krv s kyslíkom do veľkého obehu, tj. do tkanív.

Musíme však dodať, že túto schopnosť si srdce u postupného zlyhávania väčšinou udrží až do konca a prejavy nedostatočného zásobenia tkanív kyslíkom preto nie sú u chronického srdcového zlyhania obvyklé.

Pri akútnom srdcovom zlyhaní sa neschopnosť dodávať kyslík prejaví najmä poruchou dodávky kyslíka do mozgu, čo vyústi vo stratu vedomia a rýchlu smrť.

Ad 2: Krv sa bude hromadiť pred ľavou polovicou srdca. A čo je pred ľavou polovicou srdca? Malý čiže pľúcny obeh.

Krv sa teda začne hromadiť v pľúcnych cievach a začne tam zvyšovať tlak. To sa prejavuje dýchavičnosťou a kašľom.

Pri veľkom zvýšení tlaku v pľúcnych cievach sa krv pod týmto tlakom začne filtrovať do pľúcnych mechúrikov a túto ružovkastú tekutinu potom chorý vykašliava – jedná sa o jednu z možných príčin vykašliavania krvi.

Tento stav sa označuje ako pľúcny edém. Tekutina sa môže začať filtrovať aj do priestoru okolo pľúca a vzniká fluidothorax (voda na pľúcach).

Veľmi často sa u ľudí v rámci týchto príznakov objavuje tzv. astma cardiale, čo znamená zhoršenie dýchavičnosti pri ľahnutí do vodornej polohy v dôsledku ďalšieho hromadenie krvi v pľúcnych žilách.

Príznaky zlyhávania pravej polovice srdca

Ad 1: Pravá polovica srdce nie je schopná pumpovať krv s kyslíkom do malého obehu, tj. do pľúc.

U postupného zlyhávania to opäť nie je zásadný problém, pretože srdce sa prispôsobí a zúženým pľúcnym riečiskom tú krv pod vyšším tlakom pretlačí.

U náhleho zlyhania daného napr. rýchlym uzáverom veľkej časti pľúcneho riečišťa pri masívnej pľúcnej embólii cez náhle zúžené pľúcne riečište pravého srdca potrebný objem krvi nepretlačí. A keď pravé srdce nepretlačí dostatok krvi pľúcnym riečišťom, tak sa dosť krvi nedostane ani do ľavej komory a tá nemá čo dať tkanivám. A orgán, ktorý je na nedostatok kyslíka najcitlivejší, je zase ten mozog.

Z toho vyplýva strata vedomia a smrť rovnako ako u náhleho zlyhania ľavej polovice srdca.

Ad 2: Krv sa bude hromadiť pred pravou polovicou srdca. A čo je pred pravou polovicou srdca? Žily nášho tela.

Problém je najviac viditeľný na krčných žilách, ktoré bývajú viditeľne preplnené a potom v pečeni.

Krv, ktorá tečie z pečene do dolnej dutej žily sa začne hromadiť, pretože netečie do pravej polovice srdca. Pečeň sa prekrví, zväčší sa, napne sa jej puzdro a to môže bolieť. Ak to trvá dlhšie, začnú kvôli poškodeniu pečene vzrastať pečeňové testy.

Okrem toho bývajú dosť typické opuchy na oboch dolných končatinách. Tie sú spôsobené tým, že stojaca krv sa pod tlakom začne filtrovať mimo cievy.

Ďalším príznakom typickým pre pokročilé pravostranné srdcové zlyhávanie je časté nočné močenie (nyktúria).

V ľahu totiž natečie krv z dolných končatín do brušných žíl vrátane žíl obličiek. To vedie k zvýšeniu tlaku krvi v obličkách, čím sa zvýši obličková filtrácie a tvorba moču.

Srdcové zlyhávanie a jeho diagnostika

Dôležitý je rozhovor s chorým a fyzikálne vyšetrenie so zhodnotením prítomnosti opuchov a počúvania pľúc fonendoskopom.

V krvi u srdcového zlyhania nájdeme zvýšené hodmoty natriuretických peptidov (napr. NT-proBNP).

Preťaženie srdcových oddielov pri srdcovom zlyhávaní môže byť naznačené na EKG, ale oveľa prínosnejšia je klasická echokardiografia, ktorá pomôže zhodnotiť hybnosť srdcových komôr a funkciu srdcových chlopní (ešte presnejšie je Esofageálna echokardiografia).

Ischemická choroba srdca môže byť spoľahlivo vylúčená (či potvrdená) pomocou koronarografie.

Zdroj: https://www.stefajir.cz/srdecni-selhavani

MUDr. Jiří Štefánek
Najnovšie články od MUDr. Jiří Štefánek (zobraziť všetky)

    Použité zdroje: základné zdroje textu

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

    Back to top button