Sunitinib

Latinský názov: Sunitinibum

Lieky s účinnou látkou sunitinib:


Sutent

Sutent

Sutent je liek, ktorý sa používa v onkológii na liečbu rakoviny. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou zložkou je sunitinib. Princíp lieku Sutent Sunitinib patrí medzi inhibítory tyrozínkinázy, čo sú enzýmy prenášajúce v bunkách informácie, ktoré sú okrem iného dôležité pre delenie a množenie buniek. Sunitinib pôsobí na tyrozínkinázy vrátane receptorov pre doštičkový rastový faktor, …

Back to top button