Ľudia a alkohol

Odporúčania partnerkám, mužov závislých na alkohole

Aké sú odporúčania partnerkám, mužom závislých na alkohole? Pravdepodobne najčastejšou dotaz, s ktorým sa manželky alkoholikov na psychiatrov a odborníkov obracajú, vyzerá približne takto: \“Manžel má veľké problémy s alkoholom, ale liečiť sa nechce. Čo mám robiť? \“Vzhľadom k extrémnej spotrebe alkoholu na Slovensku možno predpokladať, že podobné otázky padajú aj v ordináciách praktických lekárov, manželských poradcov alebo v zariadeniach krízovej intervencie.

Nasledujúce odporúčania možno z väčšej časti aplikovať aj v prípade manželov žien, závislých na alkohole, ktoré sa chcú liečiť.

Muži pijúcich žien to majú jednoduchšie v tom, že u závislej ženy nebýva väčšinou riziko násilného konania. Rodinný život a výchova detí však trpí rovnako alebo ešte viac.

Rôzne metódy ako postupovať pri problémoch s alkoholom u partnera:


Odporúčaná stratégia od organizácie Al-anon

Táto organizácia má veľa spoločného s organizáciou Anonymných alkoholikov. A nasledujúce rady sú podľa webových stánok organizácie Al-anon, ktoré existujú vo viac ako 131 krajinách.

Odporúčajú nepreberať za manželovo správanie zodpovednosť, uvedomiť si, že možnosti, ako ho zmeniť sú veľmi malé a sústrediť sa na vlastné sebazdokonaľovanie a na vlastné záležitosti.

Taká žena navyše vo svojpomocnej skupine dostáva emočnú podporu, má sa komu zveriť, počuje o ľuďoch v podobnej situácii a získava tak od svojho problému väčší odstup. To jej umožňuje situáciu zvládať racionálnejšie a efektívnejšie.

Zhodnotenie a praktická aplikácia: Žena by mala prestať partnerovo pitie uľahčovať, a tak napomáha pozitívnej zmene. S pomocou podpory skupiny môže byť tiež ľahšie sa od pijúceho muža odpútať.

Pomoc zo širšej rodiny

Vďaka tomuto postupu sa napr. do protialkoholickej liečby údajne dostala aj manželka bývalého amerického prezidenta Betty Fordová. Pri tomto postupe si širšia rodina nacvičia v spolupráci s terapeutom určité kroky.

Po tom, čo prebehne nácvik, je do rodinného zhromaždenia prizvaný závislý. Sú mu pripomenuté jeho alkoholické excesy a je vznesená požiadavka, aby sa išiel liečiť. Problémom s týmto druhom terapie je skutočnosť, že väčšina rodín ani po nácviku nie je ochotná alebo schopná takúto koordinovanú akciu zorganizovať a vykonať.

Zhodnotenie a praktická aplikácia: Jedná sa o postup pomerne náročný, ktorého efektivita je nízka.

Prospešné je to, že sa do riešenia problému zapojí širšia rodina a nie je to všetko iba na partnerke/manželke.

Spoluzávislosť v rodine

Spoluzávislý človek má problém sa odpútať od nutkavej snahy dohliadať na závislého a zanedbáva svoj vlastný život.

V prípade manželiek závislých mužov môže dochádzať k zanedbávaniu starostlivosti o deti, zanedbávaniu ďalších blízkych a starostlivosti o seba.

Spoluzávislý jedinec sústreďuje všetku svoju energiu na závislého, čím poškodzuje sám seba aj svoje okolie. Svojím konaním závislého zbavuje zodpovednosti za svoj život a z pocítenia následkov nesprávneho jednania.

Zhodnotenie a praktická aplikácia: Tento koncept bol predmetom do značnej miery oprávnenej kritiky, pretože sa z obete takmer robil vinník.

Z hľadiska závislého na alkohole môže byť prínosné to, že terapeut označí jeho manželku za spoluzávislú, dôvodom na to, aby si svoju závyslosť sám uvedomil. Navyše klinické skúsenosti ukazujú, že sa fungovanie väčšiny rodín podstatne zlepší, ak na alkohole závislý manžel dlhodobo abstinuje.

Prospešnosť konceptu spoluzávislosti vidíme predovšetkým v tom, že ukazuje na potrebu práce s širším okolím závislého.

Unilaterálna (jednostranná) terapia a ďalšie formy behaviorálnej terapie

Unilaterálna terapia sa používa, keď závislý manžel odmieta liečbu. Pri tomto type terapie sa pracuje len s členom rodiny, ktorý nie je závislý a má záujem na zmene.

Unilaterálna terapie zahŕňa zhodnotenie stavu, poskytnutie relevantných informácií týkajúcich sa závislosti na alkohole, nácvik toho, ako neuľahčovať návykové správanie, zanechanie neefektívnych stratégií, prípravu na intervenciu zameranú na prijatie liečby (napr. konfrontácia, vznesenie žiadosti, uzavretie dohody), stratégie, ako udržiavať dobrý stav a ako zvládať prípadné porušenia dohody.

Za určitých okolností môže unilaterálna terapia zahŕňať aj pomoc pri odpútaní sa od pijúceho manžela a zvládanie súvisiacich emočných problémov.

Zhodnotenie a praktická aplikácia: Jedná sa o efektívne postupy. Sú zvlášť vhodné tam, kde existuje riziko násilného konania zo strany manžela.

Potrebné informácie pre manželky závislých mužov:

 • Sem patrí skutočnosť, že problémy s alkoholom, ak sa neriešia, tak majú tendenciu narastať.
 • Príčinou závislosti nie je nikdy iba manželské problémy, ako mnoho závislých tvrdí. Príčiny závislosti sú komplexnejšie, tj. majú korene v rodine závislého, jeho spôsobe života aj v širšej spoločnosti. Pravda je väčšinou práve opačná – závislosť na alkohole býva často príčinou manželských problémov, nie ich následkom.
 • Zdieľať spoločnú domácnosť s človekom, ktorý problémovo pije, je náročné. Veľa povinností, ktoré by si za normálnych okolností partneri rozdelili, prechádza krátkodobo alebo aj dlhodobo a často nepredvídateľne na nepijúceho partnera, deti, alebo ďalších členov rodiny.

Posilňovanie motivácie pre manželov aby prestali piť za pomoci vhodných otázok od manželiek.

Možno sa napr. pýtať na trápne situácie kvôli manželovmu pitie, problémy s jeho pijúcmi známymi, neplnenie sľubov z jeho strany, klamstva a výhovorky, alkoholov okna, neochotu komunikovať, šoférovanie pod vplyvom alkoholu, negatívny vplyv manželovho pitia na deti, slovného a fyzického napádanie, otravu alkoholom, odvykacie ťažkosti (tras, epileptické záchvaty) atď.

Podpora zdravého sebavedomia a pocitu kompetencie, miernenie pocitov viny

To sa môže diať formou podpornej alebo systematickejšej psychoterapie, neskôr pokiaľ je potrebná, tak aj dlhodobá individuálna psychoterapia.

Práca s deťmi

Je správne pamätať aj na potrebnú pomoc deťom. Tie bývajú dlhodobo svedkami hádok, domáceho násilia, alebo aj samotné deti sú obeťami psychického či fyzického násilia alebo dokonca aj zneužívania. Výrazne pomáha psychoterapie a hlavne protialkoholická liečba závislého otca.

Odporúčania týkajúce sa starostlivosti o vlastnú osobu:

 • Odporúča sa myslieť predovšetkým na seba a na deti. Deti môžu často potrebovať psychoterapiu zvlášť v situácii, keď boli dlhodobo svedkami hádok, domáceho násilia, či sú samotné obeťami psychického či fyzického násilia či zneužívania.
 • Treba viesť rozumný životný štýl. Okrem povinností by mal zahŕňať aj aktívny odpočinok, primeraný spánok, kvalitné záľuby, dôležitý význam má aj zdravá výživa.
 • Vyhýbanie sa alkoholu a iným návykovým látkam. Sú v náročných životných situáciách zvlášť nebezpečné. Navyše žena, ktorá je opitá, sa v prípade násilného správania opitého manžela dokáže horšie chrániť a má znížené sebaovládanie. (V kontakte s opitým človekom je dôležité komunikovať pokojne a nepodnecovať agresivitu).
 • Hľadať možnú oporu v širšej rodine (rodičia, súrodenci a pod.) a u dospelých aj oporu normálne žijúcich priateľov, ktorí nie sú alkoholici.
 • Nespoliehať sa na nedospelé deti, tie by sa mali orientovať na záležitosti zodpovedajúce ich veku (napr. škole, koníčkom).

Odporúčania týkajúce sa životného štýlu rodiny

 • Odmeňovať triezvosť. Keď manžel abstinuje, je vhodné to oceniť. V tom prípade si zaslúži aj dobré zaobchádzanie.
 • Je vhodné si plánovať aktivity, ktoré má manžel rád a ktoré nejdú dokopy s pitím alebo braním drog – napr. výlet s deťmi alebo návšteva dobrých známych.
 • Primeraný životný štýl rodiny je potrebné zachovať, nech je manžel v poriadku alebo nie. To sa týka jedla, sviatkov narodenín, kultúry a aj odpočinku.

Možnosti odbornej pomoci pri alkoholizme

Odborná pomoc zahŕňa najmä:

 • Ambulancie pre liečenie návykových chorôb.
 • Poradne pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy
 • Zariadenia poskytujúce telefonickú a krízovú pomoc:
  • Pomoc obetiam násilia, centrála – Bratislava, tel. 02/52632 494
  • Združenie žien Slovenska tel. 0911 029 388
  • UNICEF, Detská linka istoty, tel. 02/52965 082, 0905 623 571
  • Brána do života, tel. 0910 992 041, 0915 439 245, 02/62410450

Odporúčania týkajúce sa manželovho pitia:

 • Nebyť umožňovateľom, tj. neospravedlňujte manžela v práci alebo u príbuzných, trvať na tom, aby náležite prispieval do rodinného rozpočtu.
 • Nikdy mu nekupovať alkohol.
 • Ak manžel pije doma, možno mu ponúknuť jedlo alebo nealkoholické nápoje a navrhnúť iné činnosti, než pitie. Je tiež možné mu pripomenúť, koľko toho už vypil, a že je lepšie, keď abstinuje.
 • Ak manžel pije mimo domova a príde opitý, je lepšie si ho nevšímať. Odporúča sa nanajvýš mu neutrálnym hlasom povedať, že s ním žena nechce diskutovať.
 • Vyhnúť sa opatrovaniu počas pitia a pri zotavovaní sa z jeho následkov. Správne je tiež neschovávať manželovi jedlo, keď kvôli pitiu príde neskoro. Výnimkou z tejto zásady sú situácie ohrozujúce zdravie alebo život, napr. otrava alkoholom, úraz hlavy alebo vyhrážanie samovraždou. V tom prípade je potrebné čo najskôr volať lekára alebo odborníka.
 • Nemá zmysel s manželom diskutovať v čase, keď sa vrátil domov opitý. Opitý človek nevníma ani tak obsah slov ako tón hlasu. Je dobré preto hovoriť pokojným hlasom a držať sa od opitého ďalej. Najlepšie je, nebyť s ním sama alebo mať možnosť privolať pomoc, vopred odstrániť nebezpečné predmety, rozpoznávať známky agresie (nadávky, nepokoj, uprený pohľad, približovanie sa), hovoriť pokojne a nepoužívať prudká gestá.
 • Niekedy je prospešné pokojne a vecne varovať pred následkami agresie. Ak sa manžel posadí alebo si ľahne, riziko agresie klesá. Pri nebezpečenstve či dokonca agresii je správne volať políciu.
 • Pokojne a vecne odmietať sex, keď je manžel opitý.
 • Vážny rozhovor je dobré odložiť na ďalší deň. V čase opice a výčitiek svedomia býva problémovo pijúci človek skôr ochotný k ústupkom. Je to tiež vhodná doba navrhnúť protialkoholické liečenie.

Alkohol a domáce násilie:

 • Výskumy vykonávané na Slovensku a aj v Európe ukazujú, že k väčšine prípadov domáceho násilia dochádza počas situácie, keď je aspoň jeden z aktérov pod vplyvom alkoholu.
 • Existuje aj možnosť, aby policajt na dobu niekoľko dní vykázal útočníka zo spoločných priestorov. Obeť sa tiež môže obrátiť na súd. Ten môže vydať predbežné opatrenie, ktorým útočníkovi nariadi, aby dočasne opustil spoločne obývaný priestor a jeho okolia a naďalej doň nevstupoval a aby sa zdržal stretávanie s obeťou.
 • Na ochranu obetí domáceho násilia je možné použiť aj príslušné paragrafy Trestného zákona.
 • Voči ľuďom, ktorí problémovo pijú, nemá zmysel uplatňovať fyzické násilie. Fyzické násilie vzťahy v rodine ešte zhorší a napadnutý na násilie reaguje často pocitmi ukrivdenosti a ďalším pitím. Oveľa lepšie je trvať na tom, aby sa problémovo pijúci člen rodiny liečil.

Nedobrovoľná liečba alkoholizmu

Podľa zákona je nedobrovoľná liečba možná, ak niekto javí známky duševnej choroby alebo intoxikácie a ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Typickým príkladom je pacient s alkoholickou psychózou, ktorý napr. vidí alebo počuje neexistujúce osoby a pod vplyvom týchto halucinácií jedná.

Ďalej taká situácia môže nastať u človeka po samovražednom pokuse alebo po život ohrozujúcej otrave alkoholom. Odporúčanie k hospitalizácii bez súhlasu pacienta tohto typu môže vystaviť ktorýkoľvek lekár a o prijatie do príslušného zariadenia rozhoduje lekár tohto zariadenia.

Ďalšou situáciou je liečba ľudí, ktorí boli obmedzení vo spôsobilosti na právne úkony, napr. pre alkoholovú demenciu. O hospitalizácii rozhoduje v tomto prípade zákonný opatrovník.

Ochranná liečba nariadená súdom je možná, ak sa niekto dopustil trestného činu v súvislosti s alkoholom a liečbu (ambulantnú alebo ústavnú) nariadil súd.

Rozvod a čo po ňom

Rozchod môže byť jediným dôstojným riešením v situácii, keď pijúci partner vytrvalo odmieta ponúkanú pomoc.

Rozvod býva psychologicky náročný. Preto býva v takejto situácii vhodné vyhľadať poradňu pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy.

Pomôcť môže aj právne konzultácie. S hľadaním nového partnera a s novým sobášom je lepšie počkať. Mužom, ktorí problémovo pijú by sa žena mala rozhodne vyhýbať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button